www.feuture.eu

Ufuk 2020 AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Projesi

FEUTURE (AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği) projesi, AB-Türkiye ilişkileri anlatılarını, değişimin dinamiklerini, gelecek için olası senaryoları ve tüm bu faktörlerin AB-Türkiye ilişkileri, bölgesel ve küresel boyutta getirebileceği siyasal çıkarımları inceleyecektir. İleriye dönük bir bakışla, FEUTURE, AB’nin dış çevresine odaklanan bir bilgi tabanı oluşturarak, güçlü göstergelere dayanan araştırmaların sonunda, AB -Türkiye ilişkilerinin ilerideki yörüngesi, orta ve uzun vadedeki senaryoları hakkında bulgular sunacaktır.

Projede AB-Türkiye ilişkilerinin geçerli(genelde kabul gören) altı tematik boyutu ele alınarak, dört değişik düzey açısından incelenecektir: AB, Türkiye, komşu bölgeler ve küresel boyut.

AB-Türkiye ilişkilerinin genel ilerlemesi ile en yakından ilişkili boyut olan Siyasal boyuta odaklanacak olan araştırma, Türkiye’nin siyasal gelişmesi ve performansının sıkça olarak AB Türkiye ilişkilerinizdeki ilerleme ile bağlantılandırılmış ve Türkiye’nin AB ‘ye katılımındaki başarı veya duraksamaları haklı göstermek için kullanıldığını göz önünde tutacaktır. Aynı söylemlerle, Türkiye’nin demokratikleşmesindeki geçici aksaklıkların Avrupa ile bütünleşme yolundaki durağanlıklarla bağlantılı olarak nasıl yorumlandığına da bakılacaktır.

Projenin ekonomik boyutu Türkiye ile AB arasındaki ekonomik bağlara odaklanarak, söz konusu bağların gerek iki tarafın ekonomik performansı gerek komşu bölgeler ve küresel piyasalarla olan ilişkilerden ve koşullardan nasıl etkilendiğini inceleyecektir.

Güvenlik boyutunda ise Türkiye’nin NATO üyeliğinin  (Antlaşmanın ikinci büyük askeri gücü) gerek AB-Türkiye ilişkilerinin, gerekse AB-NATO ilişkilerine olan önemli etkileri çalışılacak, ayrıca Türkiye’nin bölgede bağımsız bölgesel bir askeri güç olmak konusundaki çabalarının AB ile olan güvenlik ilişkilerine olası yansımaları araştırılacaktır. Bu olgulara paralel olarak, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin AB ve Türkiye’nin komşu bölgelerle ve Rusya ve ABD gibi önemli küresel güçlerle olan bağlantıları nasıl etkilediği de göz ardı edilmeyecektir.

Enerji boyutu, Türkiye’nin konumunun AB için gittikçe önem kazanan enerji kaynaklarının ve güzergâhlarının çeşitlendirilmesi arayışındaki ve güzergâhları i önemli rolü göz önünde tutularak, Türkiye’nin orta vadede AB’nin Güney kanadının ortasında kritik bir enerji dağıtım merkezi ve güvenli bir enerji koridoru haline gelerek böylece AB’nin enerji güvenliğine olası katkıları üzerinde durulacaktır.

Göç boyutuna gelince, proje Türkiye ve AB arasında gidip gelen nitelikli (vasıflı) göç akımlarının, yasadışı göçmenlerin Türkiye’den AB’ye transit geçişleri ve Türkiye ile AB’nin iltica politikalarının oluşumu (gelişmesi) ve bütün bu etkenlerin AB- Türkiye ilişkilerinin kapsamını geniş bir bakış açısıyla nasıl etkilediğine odaklanacaktır. Son olarak, araştırmanın kimlik boyutu da kimliklerin gerek Türkiye’deki, gerek AB’deki aktörler tarafından nasıl algılandığı konusunu da inceleyecektir.

UFUK 2020 AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği (FEUTURE), AİA (İtalya), Köln Üniversitesi Almanya (koordinatör), CİDOB (İspanya), ELİAMEP (Yunanistan) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM), Koç Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi, The American University in Cairo, Trans European Policy Studies Association (TEPSA), DİİS (Danimarka), CİFE (Fransa), Caucausus Resource Center CRRC (Gürcistan) ve MERİ (Erbil, Kuzey Irak) gibi ortakların yer alacağı bir Konsorsiyum tarafından yürütülecek geniş kapsamlı bir proje olacaktır.

  • „Bu proje Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 araştırma ve yenilik programı tarafından 692976 No'lu anlaşması ile hibe almıştır". 

www.feuture.eu

https://twitter.com/FEUTURE_EU

https://www.facebook.com/feuture.eu/