"BİLGİ, yürütülen araştırmaların sonuçlarının dış dünyaya önemli ve belirgin bir katkı olarak yansımasını önemser"


İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma faaliyetlerini eğitim ve araştırmanın ayrılmaz olduğu ilkesini benimseyerek sürdürmektedir. Desteklediği ulusal ve uluslararası birçok proje ile güçlü bir araştırma ayağı olan BİLGİ çeşitli alanlarda güncel olan çalışmaları kendi disiplinleri ve/veya disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırmayı hedeflemektedir.

Öğretim üyelerinin başarılı proje çalışmaları sonucu ERC, Ufuk2020, Bilim Akademisi, TÜBA ve TÜBİTAK’ın yanı sıra diğer birçok ulusal ve uluslararası ödüllere de sahip olan BİLGİ’nin araştırma politikasını, hedeflerini ve hizmetlerini araştırma faaliyetlerine verdiği önemi bildiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey’e sorduk:

 

 

Değerli Rektörümüz, bize kısaca BİLGİ’nin araştırma politikasından bahseder misiniz?

“Bilimin ve sanatın sınırlarını genişletme” vizyonu doğrultusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin araştırma politikası, geniş bir yelpazeye yayılan çeşitli alan ve disiplinler dâhilinde en güncel çalışmaların ortaya konması anlayışına dayanır. Akademik Kurulumuzca kabul edildiği üzere üniversitemizin araştırma politikası Türkiye’nin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunları ortaya koyarak, ulusal ve uluslararası gündemi BİLGİ’nin yetkin olduğu disiplinler çerçevesinde disiplinlerarası yaklaşımlarla ele almayı hedefler. BİLGİ, yürütülen araştırmaların sonuçlarının dış dünyaya önemli ve belirgin bir katkı olarak yansımasını önemser. Disiplinlerarasılık ve açık erişim bu politikanın önemli başlıkları olarak değerlendirilebilir.

 

Araştırmayı desteklemek için Rektörlük tarafından BİLGİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Fonu oluşturuldu. Bu fon bir ihtiyaç mıydı ve oluşturulurken temel hedefi neydi?

Bilimsel araştırmaların sürdürülmesinde üniversite dışı fonlar kadar, üniversite içi fonlar da önemli bir rol oynuyor. 2016 yılından bu yana, öğretim elemanlarımız tarafından önerilen, bilim ve sanat alanında özgün katkıda bulunacağı düşünülen projelere BAP fonu ile destek veriyoruz. Böylece hem öğretim üyelerimizin araştırma süreçlerini kolaylaştırmayı, hem de proje yürütme yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. BAP fonunun, öğretim elemanlarımıza, özellikle kariyerinin başında olanlara, odaklı bir araştırma programı oluşturmak ve dış fonlu projelere başvuru için ön hazırlık yapmak üzere imkan sağladığını görüyoruz. BAP fonu ile desteklenen, 2016-2019 yılları arasında tamamlanan 17 projenin çıktılarını değerlendirdiğimizde, WoS tarafından taranan dergilerde yayımlanmış 6 makale, 2 TÜBİTAK ARDEB tarafından desteklenen projede yürütücülük ve 22 konferans bildirisi ile sonuçlandığını görüyoruz. Bu çıktılar da adım adım hedefimize ulaştığımıza işaret ediyor.

 

BAP’ın dışında yeni bir fon olarak Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri Destek Programı [BİLGİ Research Development Innovation (RDI)] oluşturuldu. Bu programın amacı nedir ve RDI ile fonlanan projelerden bahsedebilir misiniz?

Kısaca BİLGİ RDI olarak adlandığımız BİLGİ Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri Destek Programı Üniversite genelinde Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitemizin artırılması amacıyla geliştirilmiş bir programdır. Başta TÜBİTAK olmak üzere bilimsel araştırma fonları araştırıcının akademik olgunluğu çerçevesinde miktarı büyüyen farklı nitelikteki fon çeşitlerinden oluşur. BİLGİ RDI ile Üniversite içi desteklenen projeler için böyle bir yapıyı oluşturmayı amaçladık. RDI kapsamında desteklenen projelerin ülkemizde ve dünyada yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik sorunların ortaya konması ve çözülmesine yönelik sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanının dinamiklerini gözeten, yurt dışı kurumlarla iş birliğini geliştirmeye yönelik olmasına özen gösteriliyor. Disiplinlerarası ekipler oluşturulması, projenin sonuç odaklı olması, uluslararası işbirliği BİLGi RDI projelerinden beklediğimiz temel özellikler arasında sıralanabilir. BİLGİ’deki araştırma kültürünün olgunlaşması ve farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin bir masa etrafında toplanması imkanı yaratması açısından BİLGİ RDI’ın olumlu etkileri olacağına inancım sonsuz. İlk ilana yapılan proje başvuru sayısı ve projelerin içerikleri de bu öngörümüzü doğruladı.

 

Yapılan projeler ile topluma hizmet nasıl gerçekleştirilmektedir?

Araştırma politikamıza bakıldığında görülecektir ki topluma hizmet BİLGİ’deki araştırmaların merkezinde yer alır. Toplumla doğrudan etkileşim, anlamlı ve nitelikli bir araştırma yürütmenin anahtarı olarak kabul edilir. Araştırmanın odağı, kapsamı, yöntemi ve etkisi sürekli olarak gözden geçirilir ve toplumun yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutta karşı karşıya kaldığı yeni güçlüklere cevap verecek şekilde sürekli olarak geliştirilir. Özellikle araştırma merkezlerimizin odaklandığı konular ve bu konularda yürüttükleri projelere baktığımızda, topluma hizmet bakımından önemli roller üstlendikleri görülüyor. Ayrıca, bu tek taraflı, üniversiteden topluma doğru bir iletimden ziyade ortak bir değer oluşturmak yönünde ilerliyor. Projeler çeşitli sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve toplumun ilgili kesimleri ile ortak planlanıp yürütülüyor. Ayrıca, BİLGİ RDI projeleri için öncelik belirlerken, sürdürülebilirliği de ileri teknolojiler ve yöntemler ile birlikte değerlendirdik. Bunu yaparken amaçlarımızdan birisi de, BİLGİ’nin araştırmalarında merkezi bir yer tutan topluma hizmeti, sürdürülebilirlik teması ile öne çıkarmak ve vurgulamaktı.

 

BİLGİ, öğrencilerine de araştırma projelerinde çalışmayı teşvik ediyor. Öğrencilerimizin ilgisi nasıl, çok katılım var mı?

BİLGİ öğrencilerinin de araştırma projelerinde yer almasını teşvik ediyoruz. BAP fonu tarafından desteklenen projelerde lisans ve lisansüstü öğrenciler araştırma asistanı olarak yer alabiliyor. 2016-2019 yılları arasında yürütülen projelerde görev yapmış toplam 45 araştırma asistanı var. Bunların çoğunluğunu bizim öğrencilerimiz oluşturuyor.

Bize ayırdığınız vakit ve değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz.