RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond
Horizon 2020
1st Roundtable Meeting

 

RESPOND project's researchers and invitees met at the first roundtable meeting held at Istanbul Bilgi University in Turkey, December 17, 2018.  The meeting was moderated by Dr. Zeynep Şahin-Mencütek (İstanbul Sweden Research Institute - SRII), Dr. Ela Gökalp-Aras (İstanbul Sweden Research Institute - SRII), Prof. Dr. Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi University) and Dr. Susan Rottmann (Özyeğin University).
We would like to thank all our participants for their valuable comments and information sharing during the meeting.

 

 

 

 

PROGRAM

Birinci Oturum (09:15- 09:45)
Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Ayhan Kaya (RESPOND Baş Araştırmacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi) / “Projenin Özet Sunumu”
Dr. Ela Gökalp-Aras (RESPOND Baş Araştırmacı, İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü) / “RESPOND Projesinin İlk Yıl Çalışmalarının Genel Değerlendirmesi”
Dr. Susan Rottmann (RESPOND Baş Araştırmacı, Özyeğin Üniversitesi) / “İstanbul Saha Çalışmasının
Genel Değerlendirmesi”
Dr. Zeynep Şahin-Mencütek (Kıdemli Araştırmacı, İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü) / “Göç Yönetişim Ağının Kısa Açıklaması ve Toplantıda Edinilecek Bilgilerin Nasıl Kullanılacağına Dair Açıklama”

İkinci Oturum: Yasal ve Kurumsal Reformlar ve Uygulama (09:45- 10:45)
Moderatör: Dr. Zeynep Şahin-Mencütek, Kıdemli Araştırmacı, İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü

Katılımcı Tanıtımları
Yönlendirici Sorular:
1- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası'nın uygulanmasının ardından, yasal çerçeve ve
ikincil hukuk ile ilgili önemli başarılar ve sorunlar nelerdir?

2- Göç yönetişiminde kurumsal yapılar ve aktörler ile ilgili temel sorunlar nelerdir?

Kahve Arası (10:45- 11:00)

Üçüncü Oturum: Sınır Kontrolü ve Göç Kontrolü (11:00-12:00)
Moderatör: Dr. Ela Gökalp-Aras, RESPOND Baş Araştırmacı, İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü

Katılımcı Tanıtımları

Yönlendirici Sorular:

1. Türkiye'nin sınır politikasını ve açık kapı politikasını nasıl tanımlarsınız? Göç akışları nasıl yönetiliyor? Türkiye'nin sınır politikasındaki temel gelişmeler ve ana eğilimler nelerdir? Lütfen "ilk giriş", "sınır", "iç kontroller", "geri dönüş ve sınır dışı etme" boyutlarına odaklanınız.
2. Sınır yönetimi ve kontrol politikalarının uygulanmasında hangi kurumlar ve aktörler yer almaktadır? (Ayrıca, önemli dış aktörlerden biri olarak, AB'nin bu alanda, 2016 AB-Türkiye Beyanı ve AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması ve alandaki diğer işbirliği de dikkate alındığında ne gibi bir etkisi vardır?)
3. Sınır yönetimi konusundaki yasal hükümler nasıl uygulanmaktadır? Ulusal yasal hükümlerin uygulanması alanında yasal çerçeve ne düzeyde dikkate alınmaktadır?
4. Düzensiz ve zorunlu göç arasındaki ilişkiyi de dikkate alarak ilticaya erişim ile ilgili sınırlardaki ana zorlukları nasıl tanımlarsınız?
5. Politika uygulamasında yer alan aktörler arasındaki temel işbirliği modelleri ve olası problem alanları nelerdir?
6. İnsan haklarına ilişkin sınırlardaki ana konular nelerdir? İlgili paydaşlar ve aktörler arasında nasıl daha insani bir sınır yönetimi mümkün olur?

Öğle Yemeği (12:00- 13:00)

Dördüncü Oturum: Kabul ve Koruma (13:00-14:30)

Moderatör: Prof. Ayhan Kaya (RESPOND Baş Araştırmacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Katılımcı Tanıtımları

Yönlendirici Sorular:

1. Türkiye'deki mülteci koruma mevcut hükümleri hakkında hangi sorunları / engelleri görüyorsunuz?
2. “Uluslararası koruma” ile ilişkili anahtar temalar / anlatılar nelerdir? (Sorumluluk, yük, engel, görev, yardım, insanlık, cömertlik, vb. bağlamında 2011'den beri Türkiye'nin koruma politikasındaki temel gelişmeler ve ana değişiklikler nelerdir?)
3. Uluslararası korumanın uygulanmasında yer alan kurumlar ve sosyal aktörler nelerdir? Ana meseleler ve aralarındaki işbirliği ve gerilimlerin temel kalıpları nelerdir? Yasal hükümler nasıl uygulanır? AB'nin ve yerel yasal düzenlemelerin uygulanması yasal çerçeveden uzaklaşıyor mu?
4. Enformel koruma politikaları nelerdir? (STK'lar vb.)
5. Tecrübelerinize dayanarak, Türkiye'de mevcut koruma rejiminin reforma ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse, nasıl?
6. Türkiye'deki mülteci kabulünün mevcut durumu hakkında, örneğin altyapı, finansman, yasal hükümler, hazırlık, kapsayıcılık vb. konulardaki politika ve uygulama seviyesinde hangi sorunları ve engelleri görüyorsunuz? 2011 ve 2017 yılları arasında ulusal kabul politikaları ve yönetmeliklerindeki önemli gelişmeler ve dönüm noktaları nelerdir?
7. 2011 ve 2017 arasındaki işbölümü konusunda ulusal, bölgesel ve / veya belediye aktörleri arasında (ve bunun ötesinde, daha da önemlisi) büyük politik tartışmalar oldu mu? Çok seviyeli sistem mültecilerin haklarını talep etmeleri için (örneğin sorumluluklar net olmadığı için) operasyonel engeller yaratıyor mu ve kabul uygulamalarının kalitesi farklı seviyelerde farklılık gösteriyor mu?
8. Kadınlar ve erkekler kabul zorluklarını nasıl yaşıyor? Kabulle ilgili politikalarda kadın ve erkeklerin özel ihtiyaçları nelerdir? Sivil toplum grupları ve devlet kurumları, göçmenlerle yaptıkları çalışmalarda toplumsal cinsiyet sorunlarını ele almada veya sorunları çözmede nasıl başarılı veya başarısız oluyorlar? Refakatsiz çocuklar, kadınlar, LGBT'ler ve dini azınlıklar gibi hassas (kırılgan) grupların ihtiyaçlarını kabul aşamasında nelerle karşılaşmaktadır? Bu gruplar için kabul prosedürlerinde nasıl farklılıklar oluyor?

Kahve Arası (14:30-14:45)

Beşinci Oturum: Entegrasyon (14:45- 16:00)

Moderatör: Dr. Susan Rottmann (RESPOND Baş Araştırmacı, Özyeğin Üniversitesi)

Katılımcı Tanıtımları

Yönlendirici Sorular:

1. Türkiye'nin mültecilere yönelik uyum politikası açısından ne gibi sorunlar / engeller görüyorsunuz? Sığınmacıların “uyumundaki” egemen anlayış / anahtar anlatılar nelerdir?
2. Uyum politikaları yerelde nasıl uygulanmaktadır? Yerel / bölgesel farklılıklar var mıdır? Eğer öyleyse, bunlar nasıl açıklanabilir?
3. Farklı yönetişim seviyeleri nasıl koordine ediliyor? Farklı politik ve sosyal zorunluluklara cevap veriliyor mu? Birbirini tamamlıyorlar mı, yoksa çelişiyorlar mı?
4. Sizce, sığınmacılar için mahalle, şehir, bölge, ülke düzeylerindeki sosyal kabul ve uyum süreçlerinin önündeki en büyük engeller nelerdir? Lütfen örnekler veriniz (ne, ne zaman, nerede, nasıl?). (Ev sahibi topluluklarda erkeklerin veya kadınların uyumları açısından farklılıkları konusunda neler düşünüyorsunuz?).

 

Kapanış Konuşmaları (16:00-16:30)

Akşam Yemeği (18:30)