"İslamcı ve Sağ Radikalleşmeler Çalıştayı"

Hollanda / Amsterdam / Zuiderkerk

23 Kasım 2021

PRIME Youth ekibi, "İslamcı ve Sağ Radikalleşmeler Çalıştayı"nı 23 Kasım 2021 tarihinde Amsterdam'da  gerçekleştirdi. 


Hollanda'da gerçekleştirilen çalıştayda, PRIME Youth'un devam eden araştırmalarını ve bulgularını, Amsterdam'daki Vrije Universiteit (VUA), Radboud Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi'nden meslektaşların İslamcı ve sağcı radikalleşmeleri kapsayan güncel tartışmalarını içeren sunumları paylaşıldı. Çalıştayın moderatörlüğünü PRIME Youth danışma kurulu üyesi VUA'dan Profesör Thijl Sunier ve PRIME Youth alan araştırmacısı Merel Zuurbier üstlendi.

Hollanda bağlamında radikalleşme üzerine sunumlarında Zuurbier ve Sunier, küresel gelişmelerin “kaybedenlerini” ve “kazananlarını” tartıştılar. 

Baş Araştırmacı Profesör Ayhan Kaya'nın sunumunda yerli ve göçmen kökenli Avrupalıların Avrupa'nın farklı bölgelerindeki yerel siyaset bağlamında radikalleşmeleri ve gönderen ülkelerin diaspora siyaseti ele alındı. Kaya, göçmen kökenli Avrupalıların hala siyasi olarak bütünleşme fırsatlarının eksikliğinden muzdarip olduklarını belirtti.

Katılımcılar ayrıca projenin metodolojik gelişmelerini tartışma fırsatı buldular. Doktora sonrası araştırmacı Dr. Ayşenur Benevento, projeyi "gizli popülasyonlara" ulaşmayı hedefleyen, bulunması zor ve bulunmak istemeyebilecek ve bu nedenle örneklenmesi de zor olan bir proje olarak tanımladı.

Çalıştayda radikalleşme kavramı hem ampirik hem de teorik olarak irdelendi. Doktora sonrası araştırmacı Dr. Metin Koca, ulusötesi “Müslüman (de)radikalleşme” siyasetinin şiddet ve liberal olmayan değer ifadelerini aynı sepete koyarak Müslümanları olduğu kadar Hristiyanları da etkilediğini savundu. 

Aşırı İnançlar projesinden Dr. Rik Peels de “radikalleşme”nin farklı kullanımlarına ve aralarındaki ilişkilere daha yakından bakmak için çağrıda bulundu. 

Martijn de Koning (Radboud Üniversitesi) ve Dr. Nikki Sterkenburg (Utrecht Üniversitesi) “Cihatçı” ve “aşırı sağ” aşırılıklarına odaklandı. Eylem programları, ceza yasaları ve siyasi kampanyalar aracılığıyla "Cihatçılığın etkileşimli inşasını" analiz eden Koning, Hollanda'nın radikalleşme karşıtı politikalarının "Cihatçılara bir armağanaa" olduğunu savundu.

Son olarak, farklı geçmişlere sahip ve çok farklı eğitim seviyelerine sahip aktivistlerle yapılan 36 görüşmeye dayanarak, Sterkenburg, bireylerin neden aşırı sağcı hareketlere katıldığını ve bu sürecin mevcut literatüre ne ölçüde tekabül ettiğini tartıştı. 

Haberin ve çalıştay özetinin tamamına okumak için tıklayın

Çalıştay programını görüntülemek için tıklayın.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Radikalleşme ve Gençlik Kültürleri Çalıştayı"

Belçika / Brüksel / Molenbeek-Saint-Jean

26 Kasım 2021 
PRIME Youth ekibi Belçika, Molenbeek-Saint-Jean, Brüksel'de gerçekleşen ikinci çalıştayını tamamladı.

Çalıştayda, PRIME Youth'un devam eden çalışmalarını ve bulgularını, ayrıca Liège Üniversitesi Etnik ve Göç Araştırmaları Merkezi'nden (CEDEM) meslektaşların radikalleşme ve gençlik kültürlerini kapsayan güncel tartışmalara ilişkin sunumları paylaşıldı. Konferansın moderatörlüğünü PRIME Youth danışma kurulu üyesi Profesör Marco Martiniello yaptı.

Baş Araştırmacı Profesör Ayhan Kaya, PRIME Youth projesinin köklerini ve analitik çerçevesini anlattı. Kaya, yerel faktörlerin radikalleşmenin diğer itici güçleri arasındaki üstünlüğünü tartıştı. Bu nedenle, örneğin, PRIME Youth projesi, Kaya'ya göre Dresden gibi "Almanya'nın geri kalanından çok farklı" olan belirli bölgelerin koşullarına odaklandığını belirtti.

Kaya'nın sunumunun ardından, PRIME Youth doktora sonrası araştırmacısı Dr. Metin Koca, şiddete dönüşen radikalleşmenin aksine, şiddet içermeyen radikalleşmenin bir temsili olarak eleştirel radikalizm kavramı üzerinde durdu. Çeşitli ideoloji üretme süreçlerine odaklanan bir yaklaşım kullanan Koca, şiddet içeren ve içermeyen radikalleşmeleri örneklendirerek sunumunu tamamladı. 

PRIME Youth doktora sonrası araştırmacısı Dr. Ayşenur Benevento, “Bir kadın evde oturmayı veya başörtüsü takmayı seçerek radikal olabilir mi?” başlıklı sunumunda radikalleşme sorusuna toplumsal cinsiyet boyutunu da ekledi. Benevento, kendilerini Müslüman olarak tanımlayan gençler ve yerli kadınlar arasındaki radikalleşme süreçlerini bir araya getirdi. Benevento sunumunu “aktivizm”in yeniden işlevselleştirilmesi çağrısında bulunarak tamamladı. 

PRIME Youth alan araştırmacısı Dr. An Van Raemdonck yerellik boyutunu yeniden ele aldı. Raemdonck, üçte biri Denderstreek'te ikamet eden 32 katılımcıyla yaptığı röportajlara dayanarak, Belçika sağ partisi Vlaams Belang'ın kalesi olan Flanders bölgesindeki etno-bölgeselciliği, medeniyetçiliği ve İslamofobiyi inceledi. Ankete katılanların kişisel, politik, ekonomik veya kültürel açıdan haksız muamele görme duygularını araştıran Dr. Raemdonck, Flanders'ta devletin örgütlenmesindeki küçük bir usul sorununun bile bireylerin kötü muamele duyguları üzerinde etki yaratabileceği üzerinde durdu. Dr. Raemdonck'un aşırı sağcı olarak etiketlenen yerli gençler arasında sıklıkla ortaya çıkan medeniyet ve İslamofobik söylemler arasındaki farka yaptığı vurgu dikkat çekiciydi. 

CEDEM'den Dr. Hassan Bousetta, Hodimont, Verviers'de yaşayan Fas kökenli gençlerle ilgili çalışmalarını sundu. Dr. Bousetta, Katılımcı Eylem Araştırması (PAR) metodolojisine dayanarak gençlerin öngörülen önerileri, araştırma sorularını ve araştırmacıların hipotezlerini nasıl sorguladıklarını açıkladı. Radikalleşme politikalarının günlük yaşamda sosyo-ekonomik yoksunluk, yabancılaşma ve aşağılanma yaşayan Fas kökenli gençleri nasıl radikalleştirdiğini anlattı. 

Finalde Profesör Marco Martiniello, 'terörist', 'aşırılıkçı' ve 'köktenci' olarak algılanan ve tasvir edilen Müslüman kökenli gençlerin sanatsal ifadelerinin altını çizen kendi araştırmasından da kısaca bahsetti ve gençlerin yabancılıktan kaynaklanan öfkelerini rap ve grafiti kullanarak ifade ettiklerini belirtti. 

 

Haberin ve çalıştay özetinin tamamına okumak için tıklayın

Çalıştay programını görüntülemek için tıklayın.