Üniversitemizin bilimsel ve toplumsal etki yaratmak bakımından gelişmiş alanlarını görünür kılmak ve tüm paydaşlar tarafından tanınmalarını sağlamak üzere kurulan "BİLGi Mükemmeliyet Alanları (BMA)" için yapmış olduğumuz iki ayrı başvuru da kabul edilmiş olup, Bilimsel Etki Odaklı BMA kapsamında, BİLGİ Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı ve Toplumsal/Kamusal Etki Odaklı BMA kapsamında ise Avrupa Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı adında iki BMA'mız aktif olarak çalışmalarına başlamıştır.

BMA ekibi, 2 ayda bir düzenli toplantılarla bir araya gelerek, BMA çalışmalarını şekillendirmek için fikir alışverişi yapılmakta ve etkinlikler planlamaktadır.

 

BMA'lar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Aşağıda BMA'larımızla ilgili kısa bilgi bulabilirsiniz.

 

BİLGİ Radikalleşme Mükemmeliyet Alanı Hakkında

Radikalleşme Konulu Mükemmeliyet Alanı: Radikalizm, ekstremizm, fundamentalizm ve terörizm terimleri günlük hayatta ve bilimsel literatürde birbirinin yerine kullanılan terimler olarak önümüze çıkmaktadır. Bu eşdeğer kullanım, popülizmin egemen olduğu ve sosyal, ekonomik ve politik olguları kavramsallaştırma ve anlamada Kartezyen ikili bir anlayışın hâkim olduğu bir çağda şaşırtıcı değildir. Bilimsel düşünce de bu indirgemeci eğilimden payını almaktadır. Güncel bulgular, bilimsel araştırmaların ortaya çıkardığı gerçeklerin de ötesinde, politika yapıcıların, gazetecilerin ve halkın da bu terimleri çeşitli sosyal ve psikolojik olayları etiketlemek için oldukça eşanlamlı bir şekilde kullandığını göstermektedir. Radikalleşme kavramının extremizm, fundamentalizm ve terörizm gibi kavramlardan farkını belirgin bir şekilde ortaya koyabilmek ve bugünkü indirgemeci ve ideolojik nitelikli çağrışımlarından biraz olsun uzaklaşabilmek için bu kavramın geçmişte sosyal bilimlerde nasıl kullanıldığına bakıldığında özellikle Toplumsal Hareketler literatürünün kapsamlı bir yanıt verdiği görülmektedir. Sözgelimi, 19. ve 20. yüzyıllardaki toplumsal hareketlere odaklanan Craig Calhoun (2011), radikalizmin üçlü bir sınıflandırmasını yapar: felsefi radikalizm, taktiksel radikalizm ve tepkisel radikalizm. Kuramcıların felsefi radikalizmi, kamusal alanın yapısal dönüşümünü anlamak için rasyonel analizler yapmak ve toplumsalın köklerine nüfuz etmekle ilgiliydi. Aktivistlerin taktiksel radikalizmi genel olarak, hızlı bir siyasal değişim için şiddet benzeri araçların kullanımını ifade etmekteydi. Son olarak, modernleşmenin olumsuz etkilerinden mustarip olanların geliştirdiği tepkisel radikalizm ise, daha çok kendi toplumlarına ve kültürlerine ilişkin değerlerin kapitalizmin etkisiyle ortadan kaldırılmasına tepki olarak geliştirilen söylemleri ve eylemleri ifade etmekteydi.

Sunduğumuz Radikalleşme konulu Mükemmeliyet Alanı önerisinde Avrupa ve Türkiye bağlamlarında özellikle genç kuşaklarını günümüzdeki radikalleşme biçimlerini Toplumsal Hareketler yaklaşımının bize sunduğu teorik tartışma imkanlarıyla ve alan çalışmalarıyla takip edip kavramın daha bilimsel bir şekilde ele alınmasına, bu konu bağlamında Türkiye’de yer alan tartışmalara derinlik kazandırmaya, Avrupa’daki tartışmalara Türkiye’de bulunduğumuz bağlamdan katkılar sunmaya ve bilimsel yayınlar çıkarmaya devam etmeyi istiyoruz.

 

Ekip 

Prof. Dr. Ayhan Kaya, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve AB Enstitüsü (BMA Temsilcisi)

Doç. Dr. Erkan Saka, İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Hasret Dikici Bilgin, Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. Ulaş Karan, Hukuk Fakültesi

Dr. Metin Koca, AB Enstitüsü

Dr. Ayşenur Benevento, AB Enstitüsü

Dr. Deniz Güneş Yardımcı, AB Enstitüsü

 

BİLGİ Avrupa Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı Hakkında

Avrupa Çalışmaları: Türkiye’de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan iki AB Enstitüsünden biri olan Bilgi AB Enstitüsü’nün kuruluş yılı 2007’den bu yana gerçekleştirdiği interdisipliner araştırmalar, yayınlar, konferanslar, çalıştaylar, sertifika programları ve eğitimler ile birlikte doğrudan Türkiye’nin Avrupa Birliği entegrasyonu sürecine katkıda bulunmuştur. Başvurusunu yaptığımız bu Mükemmeliyet Alanı ile kamuoyunu doğrudan etkileyen bu tür etkinliklerin devamını planlıyoruz. 2011 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından “Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi” payesiyle ödüllendirilen Enstitümüz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile ortaklaşa çalışmalar yürütmüş ve lise çağındaki öğrencilere Avrupa Birliği, evrensel değerler, Türkiye-AB ilişkileri gibi konular hakkında eğitimler gerçekleştirmiştir.

AB Gemisi: Ayrıca Şişli Belediyesi ve Beyoğlu Belediyeleri ile yıllarca süren işbirliği kapsamında Belediye sınırları içerisindeki liselerin 9. sınıf öğrencileri ile "AB nedir?" sorusundan yola çıkan sohbetlerde Türkiye'nin AB'ye girişinin gündelik hayata etkileri de dâhil olmak üzere, öğrencilerle AB seminerleri gerçekleştirmiştir.

Jean Monnet Kürsüleri ve Jean Monnet Dersleri: İstanbul Bilgi Üniversitesi daha önce Avrupa Komisyonu’nun Avrupa entegrasyonunun çeşitli akademik alanlarını kapsayan derslere verilen “Jean Monnet Modules” ödüllerini siyaset bilimi, iktisat ve uluslararası ilişkiler alanlarında kazanmış olup, sonrasında Avrupa Birliği Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyelerinde 2008 ve 2013‘de de iki “Jean Monnet Chair” (Jean Monnet Kürsüsü) almıştır. Jean Monnet Modüllerinin ve Kürsülerinin en önemli yanlarından biri doğrudan kamuoyu ile etkileşime geçilmesini ve öğrencilerimiz dışında kalan paydaşlarımızla etkileşime girilmesini gerektiren etkinlikler içermesidir. Önümüzdeki yıllarda da bu tür yeni modül ve kürsülerin üniversitemize kazandırılmasını istiyoruz.

Avrupa Araştırma Konseyi Projesi (ERC) (https://bpy.bilgi.edu.tr) ve Ufuk 2020 Projeleri: Avrupa Birliği Enstitüsü Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi halen ulusal ve uluslararası çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne değin çok sayıda FP7 ve Ufuk 2020 projeleri yürüten Enstitümüz, hazi hazırda bir ERC AdG ve bir Horizon 2020 projeleri yürütmektedir. https://eu.bilgi.edu.tr . Enstitümüz ilerleyen yıllarda da bu tür projeleri üniversitemize kazandırmayı planlamaktadır.

Marie Curie Projeleri: Avrupa Birliği Enstitüsü’nün Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi olma yolunda birçok Jean Monnet Projesi, FP 7 projeleri yürütmüş ve 3 adet Marie Curie projelerine ev sahipliği yapmıştır. Bu çerçevede 4 araştırmacı 2 yıl boyunca Bilgi’de araştırmalarını yürütmüşlerdir.

Erasmus + çağrısı: Avrupa Birliği tarafından çağrısı yapılan KA220-YOU-Cooperation partnership in youth adlı programa İsveç ve İspanya ile birlikte Bilgi Üniversitesi’nin yürütücülüğünü öngören proje teklifi verilmiştir. Proje teklifinin amacı, iklim değişikliği ile mücadele gençlerde farkındalık oluşturmak, Avrupa Birliği iklim politikaları hakkında bilgilendirmek ve hak temelli politikalarının politikacılardan talep edilmesini sağlamaktır.

 

Ekip

Prof. Dr. Ayhan Kaya, Uluslararası İlişkiler ve AB Enstitüsü (BMA Temsilcisi)

Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, Ekonomi

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Özge Onursal Beşgül, Uluslararası İlişkiler ve AB Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Tuğtan, Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Büke Boşnak, Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Artıran, Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Ali Alper Akyüz, Sanat ve Kültür Yönetimi